Po čtyřech letech se opět koná Sjezd všech členů Unie českých pěveckých sborů.Tentokrát se bude konat v Pražském Hlaholu 25. 11. 2017 od 10:00. Registrace účastníků bude probíhat od 9:00. Právo účastnit se Sjezdu mají řádní členové UČPS. Každý sbor má právo vyslat 1 delegáta za každých započatých 30 členů (dle řádné Zprávy o činnosti za rok 2016).

Z organizačně technických důvodů prosíme, abyste do 30. 9. 2017 nahlásili na adresu sekretariat@ucps.cz jméno Vašeho delegáta spolu s případnou žádostí o zajištění ubytování (cena cca 300-400,- Kč za osobu a noc dle celkového zájmu). Berte však prosím na vědomí, že po 30. 9. 2017 již nebude možné ubytování z důvodu omezené kapacity zajistit.

Návrhy pro jednání Sjezdu vzešlé z jednotlivých Oblastních konferencí předávají Oblastní výbory Předsednictvu Hlavního výboru do 60 dnů před započetím Sjezdu.

Děkujeme za pochopení.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

sobota 25. listopadu 2017
Velký sál Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1
zahájení v 10:00

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SJEZDU

9:00
10:00
13:00-14:00
16:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
ZAHÁJENÍ SJEZDU
OBĚD
UKONČENÍ SJEZDU

ÚČASTNÍCI

Sjezdu se zúčastňují a právo hlasovat o jeho rozhodnutích mají:

PRŮBĚH SJEZDU

Sjezd je usnášeníschopný za jakéhokoli počtu přítomných. Návrhy pro jednání Sjezdu vzešlé z jednotlivých Oblastních konferencí předávají Oblastní výbory Předsednictvu Hlavního výboru do 60 dnů před započetím Sjezdu. Jednání Sjezdu řídí dosavadní předseda Hlavního výboru nebo pověřený člen Hlavního výboru podle předem připraveného programu jednání. Před započetím jednání Sjezdu zvolí Sjezd tříčlennou návrhovou komisi, která v závěru jednání předloží ke schválení návrh usnesení Sjezdu. Při hlasování o změně stanov či o zániku Unie je pro schválení rozhodnutí zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů k hlasování oprávněných přítomných účastníků Sjezdu; při rovnosti hlasů se rozhodnutí považuje za nepřijaté. O jednání Sjezdu je pořízen zápis, který je archivován Sekretariátem Unie.

Unie českých pěveckých sborů 2017 // sekretariat@ucps.cz // www.ceskesbory.cz